Bạn chỉ cần sống tốt, trời xanh tự an bài

Bạn chỉ cần sống tốt, trời xanh tự an bài