Ngày tâm ta an, sóng gió sẽ tan

Ngày tâm ta an, sóng gió sẽ tan

ahhi